Otisk

Osoba odpovědná za obsah této webové stránky ve smyslu § 5 TMG (německý zákon o telekomunikačních médiích):

WHEELS Logistics s.r.o.

Dýšina č.p. 292

330 02 okr. Plzeň – sever

Osoba oprávněná k zastupování: Verena Patrias

Příslušný soud: Krajským soud v Plzni /Kreisgericht Plzen

 Číslo v obchodním rejstříku: 263 76 962

 EU VAT ID: CZ 26376962

Spolupracující agentury

FREUNDESKREIS e.K. – kreativní agentura pro značku, design a kampaně

HS Onlinemarketing GmbH – programování a technická podpora

Odmítnutí odpovědnosti

Obsah on-line nabídky

Autor nepřebírá odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu zde uvedených informací. Nároky vůči autorovi na náhradu za materiální či nemateriální škodu, která vznikla použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací, resp. použitím chybných a neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, leda že by autorovi bylo prokázáno hrubé nebo úmyslné zavinění.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo vymazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně nebo trvale ukončit její publikování.

Odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky („hypertextové odkazy“), které spadají mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost odpovědnosti byla platná pouze v případě, že by autor znal jejich obsahu a bylo by technicky možné a rozumné, aby zabránil jeho použití v případě nezákonného obsahu.

 Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době zveřejnění odkazu nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech propojených webových stránek, které byly změněny po publikování odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy v rámci vlastní internetové nabídky, jakož i na zápisy třetích osob v knihách hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, seznamech mailů a ve všech ostatních formách databází, které zřídil autor a na jejichž obsah jsou možné externí přístupy k psaní. Za nelegální, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody způsobené použitím nebo nepoužíváním těchto informací odpovídá sám poskytovatel stránky, na kterou byl odkaz uveden, nikoliv ten, který odkazuje pouze na příslušnou publikaci.

Autorské právo a právo na označení

Autor má snahu dodržovat ve všech publikacích autorská práva použité grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty vytvořené samotným autorem nebo využívat grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence.

Veškeré obchodní značky a ochranné známky uvedené v rámci internetové nabídky a případně chráněné třetími osobami podléhají bez omezení ustanovením platných zákonů o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouze z důvodu pouhé zmínky nelze vyvodit závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran!

Autorská práva k publikovaným objektům vytvořených autorem zůstávají pouze autorovi stránek. Rozmnožování nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného souhlasu autora.

Ochrana osobních údajů

Pokud v rámci nabídky na internetu existuje možnost zadávání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), poskytnutí těchto údajů ze strany uživatele je výslovně dobrovolné. Použití a platba všech nabízených služeb je – pokud je to technicky možné a přiměřené – také bez uvedení takových údajů nebo po uvedení anonymních údajů nebo pseudonymu. Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci Impressum nebo srovnatelných údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla či e-mailové adresy třetích stran za účelem předání výslovně nevyžádaných informací, není povoleno. Právní opatření proti odesílateli tzv. nevyžádané pošty v případě porušení tohoto zákazu jsou výslovně vyhrazena.

Právní účinnost tohoto odmítnutí odpovědnosti

Toto odmítnutí odpovědnosti musí být považována jako součást internetové nabídky, z níž bylo odkázáno na tuto stránku. Nejsou-li části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení zákonné nebo správné či neúplné, zůstávají obsah a platnost ostatních částí dokumentu nedotčeny.