Soukromí

I. Jméno a adresa správce osobních údajů 

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších zákonů o ochraně osobních údajů členských států a dalších zákonných ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů je: 

WHEELS Logistics GmbH & Co. KG Hansestraße 6 48165 Münster Telefon: +49 2501 803-0 Telefax: +49 2501 803-192 Webová stránka: www.wheelslogistics.com 

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Naše společnost ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na naší poštovní adrese s dodatkem „pro pověřence ochrany osobních údajů“ nebo na následujících kontaktech: 

Pověřenci pro ochranu osobních údajů 

Telefon: 0049 2501 803 0 

E-mail: datenschutz@wheelslogistics.com 

III. Obecné informace týkající se zpracování osobních údajů 

1. Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje uživatelů našich webových stránek zpracováváme pouze v případě, je-li to nezbytné k poskytování funkčních webových stránek, obsahů a služeb. Osobní údaje uživatelů našich webových stránek zpracováváme pouze se souhlasem uživatele. Výjimka se vztahuje na případy, kdy předběžný souhlas nelze odůvodněně získat a zpracování údajů je povoleno zákonem. 

2. Právní podklad pro zpracování osobních údajů 

Pokud pro zpracování osobních údajů získáme souhlas subjektu údajů, pak je právním podkladem čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné ke splnění smlouvy, přičemž jednou smluvní stranou je subjekt údajů, je právním podkladem čl. 6 odst. 1 písm. b 

GDPR. Totéž platí pro zpracování údajů, které je nezbytné pro realizaci předsmluvních opatření. 

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné ke splnění zákonné povinnosti, které naše firma podléhá, pak je právním podkladem čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. 

Je-li nezbytné zpracování osobních údajů k ochraně oprávněného zájmu naší firmy nebo třetí osoby a nepřevažují-li základní práva a základní svobody subjektu údajů nad ochranou oprávněného zájmu, pak je právním podkladem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 2 

3. Výmaz a doba uchovávání osobních údajů 

Osobní údaje subjektu údajů budou smazány nebo zablokovány, zanikne-li účel uchovávání. Osobní údaje se mohou dále uchovávat i v případě, že tak národní nebo evropští zákonodárci stanovili v unijních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, jimž podléhá správce osobních údajů. K zablokování nebo výmazu osobních údajů dojde i v tom případě, uplyne-li lhůta pro uchovávání předepsaná uvedenými normami, ledaže by existoval důvod k dalšímu uchovávání údajů nezbytný pro uzavření smlouvy nebo ke splnění smlouvy. 

IV. Provoz webové stránky a vytváření protokolových údajů 

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů 

Při každé návštěvě naší webové stránky náš systém automatizovaně shromažďuje údaje a informace z počítačového systému počítače uživatele. 

Shromažďují se následující údaje: 

(1) informace o typu prohlížeče a používané verzi 

(2) operační systém uživatele 

(3) poskytovatel internetových služeb uživatele 

(4) IP adresa uživatele 

(5) datum a čas přístupu 

(6) webové stránky, ze kterých se systém uživatele dostal na naši webovou stránku 

(7) webové stránky, které byly vyvolané systémem uživatele přes naši webovou stránku 

Údaje se ukládají rovněž do protokolových souborů našeho systému. Tyto údaje se neuchovávají společně s jinými osobními údaji uživatele. 

2. Právní podklad pro zpracování osobních údajů 

Právním podkladem pro dočasné uchovávání údajů a protokolových souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

3. Účel zpracování osobních údajů 

Dočasné uchovávání IP adresy systémem je nezbytné pro zobrazení webové stránky na počítači uživatele. V tomto případě musí zůstat uložena IP adresa po dobu návštěvy webové stránky. 

Protokolové údaje se ukládají proto, aby zajistily funkčnost webové stránky. Tyto údaje nám slouží k optimalizaci webové stránky a k zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů. Vyhodnocování údajů k marketingovým účelům se v této souvislosti nekoná. 

Mezi tyto účely patří i náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm.f GDPR. 

4. Doba uchovávání osobních údajů 

Údaje se mažou, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení účelu jejich shromažďování. V případě shromažďování údajů za účelem zobrazení webové stránky je to případ, kdy uživatel opustí webovou stránku. 

V případě uchovávání údajů v protokolových souborech pak doba uchovávání uplyne nejpozději po 3 

sedmi dnech. Je možné další uchovávání údajů. V tomto případě se IP adresy uživatelů smažou nebo anonymizují, takže přiřazení návštěvníka webové stránky již není možné. 

5. Možnost odmítnutí a odstranění 

Shromažďování údajů pro zajištění fungování webové stránky a uchovávání údajů v protokolových souborech je nezbytné pro provoz internetové stránky. Uživatel nemá v tomto případě možnost odmítnout shromažďování údajů. 

V. Registrace 

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů 

Na našich webových stránkách nabízíme uživatelům možnost se zaregistrovat uvedením osobních údajů. Údaje se zadávají do vstupní masky, přenesou se k nám a uloží se. Třetím osobám údaje nepředáváme. V rámci registrace se jako údaje shromažďují uživatelské jméno a heslo. 

V okamžiku registrace se dále ukládají následující údaje: 

(1) IP adresa uživatele 

(2) datum a čas registrace 

V rámci registrace uděluje uživatel souhlas se zpracováním těchto údajů. 

2. Právní podklad pro zpracování osobních údajů 

Právním podkladem pro zpracování údajů je v případě udělení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. 

Slouží-li registrace k plnění smlouvy, jejímž smluvním partnerem je uživatel, nebo k realizaci předsmluvních opatření, pak je dalším právním podkladem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. 

3. Účel zpracování osobních údajů 

Registrace uživatele je nezbytná pro fungování následujících obsahů a služeb na naší webové stránce: 

Shromažďování a uchovávání osobních údajů pro zpracování on-line žádostí o zaměstnání. S údaji se zachází důvěrně a po ukončení přijímacího procesu se automaticky mažou. Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro ověření vaší vhodnosti na volnou pozici a abychom s vámi mohli navázat kontakt za účelem podání informace o stavu vaší žádosti o pracovní pozici. 

4. Doba uchovávání osobních údajů 

Údaje se mažou, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení účelu jejich shromažďování. 

To je případ údajů shromážděných během registrace, kdy je registrace na našich stránkách zrušena nebo změněna. 

5. Možnost odmítnutí a odstranění 

Jako uživatel máte možnost kdykoliv registraci zrušit. Své osobní údaje můžete kdykoliv změnit. 4 

Jako uživatel máte možnost kdykoliv registraci zrušit. Své osobní údaje můžete kdykoliv změnit. 

Napište nám v tomto případě e-mail na hr@wheelslogistics.com a stručně nám popište svou záležitost. 

VI. Kontaktní formulář a kontakt přes e-mail 

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů 

Na naší webové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který můžete použít pro navázání kontaktu elektronickou cestou, zejména pro zasílání žádostí o zaměstnání. Pokud uživatel tuto možnost využije, údaje, které zadá do vstupní masky, se k nám přenesou a uloží se. Těmito údaji jsou: 

jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, věc, zpráva, popř. příloha. 

V okamžiku odeslání zprávy se dále ukládají následující údaje: 

(1) IP adresa uživatele 

(2) datum a čas odeslání 

Alternativně je možné nás kontaktovat pomocí e-mailové adresy. V tomto případě se e-mailem přenesené osobní údaje uživatele uloží. 

V této souvislosti se osobní údaje nepředávají třetím osobám. Údaje se použijí výlučně pro zpracování konverzace. 

2. Právní podklad pro zpracování osobních údajů 

Právním podkladem pro zpracování údajů je v případě udělení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. 

Právním podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 f GDPR. Pokud po navázání kontaktu dojde k uzavření smlouvy, pak je dalším právním podkladem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. 

3. Účel zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží k navázání kontaktu. V případě kontaktu prostřednictvím e-mailu to také zahrnuje požadovaný oprávněný zájem na zpracování osobních údajů. 

Ostatní osobní údaje zpracované během procesu odeslání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. 

4. Doba uchovávání osobních údajů 

Údaje se mažou, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení účelu jejich shromažďování. Pro osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a e-mailu se jedná o případ, kdy skončí příslušná konverzace s uživatelem. Konverzace je ukončena tehdy, pokud lze z okolností vyvodit, že relevantní skutečnosti byly objasněny. 

Dodatečné osobní údaje shromážděné během procesu odeslání budou vymazány nejpozději po sedmi dnech. 

5. Možnost odmítnutí a odstranění 

Uživatel má kdykoli možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nás uživatel 5 

nás kontaktuje e-mailem, může kdykoliv vznést námitky proti uložení jeho osobních údajů. V 

5 

takovém případě se nemůže v konverzaci pokračovat. Všechny osobní údaje uložené v průběhu tohoto kontaktu budou vymazány. 

VII. Analýza webové stránky 

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů 

Naše webová stránka používá soubory cookies, které umožňují analýzu chování uživatelů na internetu. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, resp. z internetového prohlížeče v počítačovém systému uživatele. Když uživatel navštíví web, soubor cookie může být uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje jednoznačně identifikovat prohlížeč při opětovném otevření webu. 

Takto získané údaje uživatelů jsou technickými prostředky pseudonymizovány. Přiřazení údajů návštěvníkovi stránek proto již není možné. Tyto údaje se neukládají společně s dalšími osobními údaji uživatelů. Při přístupu na náš web jsou uživatelé informováni informačním bannerem o používání souborů cookie pro účely analýzy a je zde odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů. V této souvislosti je také uvedeno, jak lze v nastaveních prohlížeče zabránit ukládání souborů cookie. 

2. Právní podklad pro zpracování osobních údajů 

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů za použití cookies k účelům analýzy je v případě souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, jinak čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

3. Účel zpracování osobních údajů 

Používání souborů cookie pro analýzu je určeno ke zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Díky analýze pomocí cookies se dozvíme, jak uživatelé naše stránky používají, a můžeme tak neustále zlepšovat naši nabídku. Zde také platí náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

4. Doba uchovávání osobních údajů, možnost odmítnutí a odstranění 

Soubory cookie jsou ukládány v počítači uživatele a přenášeny na naši stranu. Proto jako uživatel máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete přenášení cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies můžete kdykoliv smazat. To lze provádět i automaticky. Pokud deaktivujete cookies pro naši webovou stránku, pravděpodobně již nebudou fungovat všechny funkce webové stránky v plném rozsahu. 

5. Doplňující informace 

Tyto webové stránky využívají konkrétně službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc (dále jen „Google“). Služba Google Analyctics používá soubory „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho způsobu používání webových stránek. Informace získané pomocí cookies o používání této webové stránky ze strany uživatelů jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam jsou uloženy. V případě aktivování anonymizace IP adresy na této webové stránce společnost Google IP adresu uživatelů v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí. Jen ve 6 

výjimečných případech přenese společnost Google IP adresu na server do Spojených států v plném tvaru a zkrátí ji tam. Anonymizování IP adres je na této webové stránce aktivní. Google bude v zastoupení provozovatele této webové stránky používat tyto informace k vyhodnocení způsobu používání webové stránky uživateli, k vytváření zpráv o aktivitě a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu jejímu provozovateli. Google nebude spojovat vaši IP adresu zjištěnou v rámci služby Google Analytics z vašeho prohlížeče s jakýmikoli jinými daty. Uživatelé mohou zabránit ukládání souborů cookies příslušným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme vás ale, že v tomto případě nebude možné využívat všechny funkce této webové stránky. Uživatelé také mohou zabránit ukládání údajů vygenerovaných cookies o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) na Google a zpracování těchto dat společností Google, pokud si stáhnete plugin pod následujícím odkazem a nainstalujete si ho: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativně pro plugin prohlížeče Add-On nebo v rámci prohlížečů na mobilních přístrojích, klikněte prosím na tento odkaz, pro zabránění shromažďování údajů službou Google Analytics v rámci této webové stránky do budoucna. Při tom se na vašem přístroji uloží cookie Opt-Out. Smažete-li svá cookies, musíte na tento odkaz kliknout znovu. 

VIII. Práva subjektu údajů 

Pokud se zpracovávají vaše osobní údaje, pak jste ve smyslu nařízení GDPR subjektem údajů a vůči správci osobních údajů vám náleží následující práva: 

1. Právo na informace 

Můžete požádat správce osobních údajů, aby ověřil, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. 

Pokud takové zpracování probíhá, můžete od správce požadovat následující informace: 

(1) účely, ke kterým jsou osobní údaje zpracovávány; 

(2) kategorie osobních údajů, které se zpracovávají; 

(2) 

(3) příjemci, resp. kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny, nebo jsou zpřístupňovány; 

(4) plánovaná doba uchovávání osobních údajů, které se vás týkají, pokud v tomto případě není možné podat konkrétní údaje, pak kritéria pro stanovení doby uchovávání; 

(5) existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování správcem nebo právo vznést námitky proti tomuto zpracování; 

(6) existenci práva na stížnost u dozorového úřadu; 

(7) veškeré dostupné informace o zdroji údajů, pokud osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů; 

(8) existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšleném dopadu tohoto zpracování na subjekt údajů. 

7 

Máte právo požadovat informace o tom, zda se vaše osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat o informace o odpovídajících zárukách v souladu s čl. 46 GDPR v souvislosti s přenosem osobních údajů. 

2. Právo na opravu 

Vůči správci máte právo na opravu a/nebo doplnění, pokud jsou osobní údaje, které zpracováváme a které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Správce musí opravu provést bezodkladně. 

3. Právo na omezení zpracování 

Za následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů: 

(1) pokud zpochybňujete správnost svých osobních údajů po dobu, která umožňuje správci ověřit přesnost vašich osobních údajů; 

(2) zpracování je protiprávní a odmítnete vymazat osobní údaje a místo toho žádáte o omezení používání osobních údajů; 

(3) správce již nepožaduje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků, nebo 

(4) pokud máte námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není jisté, zda legitimní důvody správce převažují nad vašimi důvody. 

Je-li zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje – nehledě na jejich uchovávání – zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu. 

Pokud je zpracování na základě výše uvedených podmínek omezeno, před tím, než bude omezení zrušeno, budete informováni správcem. 

4. Právo na výmaz 

a) Povinnost vymazat osobní údaje 

Správce můžete požádat o bezodkladný výmaz vašich osobních údajů a správce je povinen tyto osobní údaje okamžitě odstranit, pokud je splněna jedna z následujících podmínek: 

(1) Vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány. 

(2) Odvoláváte svůj souhlas, o který se opíralo zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm.a GDPR a neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracování. 

(3) V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR vznesete námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné důvody pro jejich zpracování, nebo podle čl. 21 odst. 2 GDPR vznesete námitku proti zpracování. 

(4) Vaše osobní údaje byly zpracovávány neoprávněně. 

8 

(5) Výmaz vašich osobních údajů je nezbytný ke splnění zákonné povinnosti podle práva EU nebo práva členských států, kterému podléhá správce. 

(6) Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny ve vztahu k službám informační společnosti nabízeným podle čl. 8 odst. 1 GDPR. 

b) Informace třetím osobám 

Pokud správce osobních údajů zveřejnil vaše osobní údaje a je v souladu. s čl. 17 odst. 1 GDPR povinen je vymazat, musí přijmout vhodná opatření při zohlednění dostupných technologií a nákladů na implementaci, i technického druhu, a informovat zpracovatele osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, že jako subjekt údajů od nich požadujete výmaz všech odkazů na takové osobní údaje nebo kopií nebo replikací takových osobních údajů. 

c) Výjimky 

Právo na výmaz není, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné 

(1) k výkonu práva na svobodný názor a informace; 

(2) ke splnění zákonné povinnosti stanovené právními předpisy EU nebo členských států, které podléhají správci, nebo plnění úkolů veřejného zájmu nebo výkonu veřejné moci svěřených správci; 

(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h a i a podle čl. 9 odst. 3 GDPR; 

(4) pro archivní účely ve veřejném zájmu, pro vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud právo uvedené v odstavci a) může znemožnit nebo vážně ovlivnit dosažení cílů tohoto zpracování nebo 

(5) K uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků. 

5. Právo na informace 

Pokud máte vůči správci právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je tento povinen o opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly sděleny vaše osobní údaje, ledaže by se to ukázalo jako nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. 

Máte právo na to, aby vás správce osobních údajů informoval o těchto příjemcích. 

6. Právo na přenositelnost osobních údajů 

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by vás správce, kterému jste poskytli osobní údaje, omezoval, za předpokladu, že 

(1) zpracování probíhá se souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na základě jiné smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a 

(2) zpracování probíhá pomocí automatizovaných postupů. 

9 

Při výkonu tohoto práva máte také právo si vymoci, aby vaše osobní údaje, které se vás týkají, byly přeneseny přímo z jednoho správce na druhého, pokud to je technicky možné. Svobody a práva jiných osob nesmí být ovlivněny. 

Právo na přenositelnost osobních údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, ke kterému byl pověřen správce. 

7. Právo vznést námitku 

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. 

Správce osobních údajů již nebude zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nebude schopen prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud jejich zpracování slouží k uplatnění, vykonání nebo k obraně právních nároků. 

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. 

Vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, pak pro tyto účely už nebudou vaše osobní údaje zpracovávány. 

V souvislosti s využitím služeb informační společnosti – nehledě na směrnici 2002/58/ES – máte možnost své právo vznést námitku vykonat prostřednictvím automatizovanýcho postupů. 

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, které probíhalo na základě souhlasu do doby odvolání. 

9. Právo na stížnost u dozorového úřadu 

Aniž by byl dotčen jakýkoli jiný správní nebo právní opravný prostředek, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména v členském státě svého místa pobytu, pracoviště nebo místo údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s GDPR. 

Dozorový orgán, kterému byla podána stížnost, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti právního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.